مقالات گیاه پزشکی

مقاومت به آفت کش ها

مقاومت به آفت کش ها

اگر چه آفت کش ها به این دلیل طراحی شده اند که آفات را از بین ببرند ولی به ندرت صد درصد موثر واقع می