Propiconazole 25%EC

پروپیکونازول

معرفی محصول

قارچ کش سیستمیک دارای اثر حفاظتی و معالج با خاصیت جابجایی برگ به ریشه و برعکس از طریق آوند چوبی

اطلاعات فنی

پروپیکونازول Propiconazole 25%EC​
کلاس آفت‌کش
قارچ کش
ماده موثره
پروپیکونازول
فرمولاسیون
امولسیون 25 درصد
گروه شیمیایی
تــــری آزول ها
درجه خطر سم
II (سمی و زیان آور) بر اساس دسته بندی WHO
گروه مقاومتی
FRAC=3
LD50 خوراکی برای موش صحرایی
1517 میلی گرم بر کیلوگرم
دوره کارنس
برای گندم و برنج 20 روز
پروپیکونازول
نام محصول نوع آفت میزان و زمان مصرف
گندم
زنگ ها
0/5 لیتر در هکتار
گندم
فوزاریوم خوشه
1 لیتر در هکتار حداقل یک نوبت سمپاشی در مرحله گلدهی (در صورت نیاز به تکرار سمپاشی به فاصله 7 روز)
برنج
شیت بلایت
1 لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی و در صورت آلودگی 20 درصد از ساقه های برنج

مدیریت کاربرد: جز در موارد توصیه شده مصرف نشود

فوزاریوم خوشه گندم
زنگ گندم