Spirodiclofen 24%SC

اسپیرودیکلوفن

معرفی محصول

کنه کش غیر سیستمیک و تماسی

اطلاعات فنی

اسپیرودیکلوفن Spirodiclofen 24%SC
کلاس آفت‌کش
کنه کش
ماده موثره
اسپیرودیکلوفن
فرمولاسیون
سوسپانسیون 24 درصد
گروه شیمیایی
Tetronic acid
درجه خطر سم
III (احتیاط) بر اساس دسته بندی WHO
گروه مقاومتی
IRAC=23
LD50 خوراکی برای موش صحرایی
بیشتر از 2500 میلی گرم بر کیلوگرم
دوره کارنس
14 روز
اسپیرودیکلوفن
نام محصول نوع آفت میزان و زمان مصرف
سیب
كنه قرمز اروپايی و كنه تارتن دونقطه ای
0.6-0.5در هزار
مرکبات
كنه زنگار
0.27 در هزار و اگر جمعيت شكارگر بالا باشد دز 0.18 در هزار استفاده شود
مرکبات
كنه قرمز
0.3-0.2 در هزار بسته به جمعيت كنه و به تناوب با ساير كنه كش
پسته
پسيل
400-300 ميلی ليتر در هكتار بسته به تراكم آفت

مدیریت کاربرد: بی اثر بر روی lady birds -جزئی مضر برای كنه های مفيدتحت شرايط مزرعه نيمه عمردرخاک 5/5-0.5 روز

کنه زنگ مرکبات
کنه پسیل پسته